Privacyverklaring

Algemeen

In deze verklaring leest u het privacybeleid van Wielerie.nl (onderdeel van Mountain Stores B.V.) ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder verwerken valt o.a. het gebruiken, opslaan en het delen van uw gegevens.

Wielerie is bewust van feit dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

Als u een product bij ons bestelt, hebben wij vanzelfsprekend een aantal gegevens van u nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld niet uw product naar u toe sturen. Eveneens slaan wij gegevens op voor het geval dat het product niet wordt geleverd, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn en makkelijk in staat zijn om te traceren waar het fout gegaan is.

De handelswijze van Wielerie is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt. Met het oog op het laatst punt is het goed mogelijk dat deze privacyverklaring gewijzigd moet worden, omdat er bepaalde normen een andere invulling krijgen. Het is dan ook aan te raden dat u deze privacyverklaring zo nu en dan raadpleegt.

Door een product bij  Wielerie af te nemen stemt u in met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en eveneens de handelswijze ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

1. Verwerkingsdoeleinden

Om de (koop)overeenkomst tussen u en Wielerie zo goed mogelijk uit te voeren en om een klantrelatie te onderhouden, is het noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens van u te verzamelen, gebruiken, delen en documenteren. Dit wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘verwerken’ genoemd. Deze gegevens documenteren wij op een zorgvuldige wijze en zijn vanzelfsprekend passend beveiligd.

2. Welke gegevens en waarom

Als u besluit om een product bij ons te kopen en dit product bij u thuis af wilt laten leveren is het noodzakelijk dat wij een aantal van u persoonsgegevens ontvangen en verwerken alvorens wij tot de levering van het product kunnen overgaan. Wij verwerken:

  • Naam
  • Huisadres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Accountgegevens
  • Koopgeschiedenis
  • Telefoonnummer

NB: Zie het onderdeel ‘bewaartermijnen’ voor hoe lang uw gegevens bewaard zullen worden.

3. Bewaartermijnen

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaart Wieleriel uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Eveneens is Wielerie gebonden aan termijnen die bij wet gesteld zijn en waarborgt Wielerie deze termijnen ten zeerste.

4. Geheimhoudingsplicht

Wielerie heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit houdt derhalve in dat enkel de medewerkers van Wielerie of derden waarmee contractuele afspraken bestaan toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens.

5. Beveiliging

Wielerie beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder ‘contactgegevens’.

6. Delen met derden

Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat uw gegevens gedeeld worden met derden. Met deze derden bestaan afspraken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Het delen met derden geschiedt conform de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wielerie deelt nooit, zonder uw medeweten en toestemming, gegevens met derde voor marketingdoeleinden van derden. U persoonsgegevens worden gedeeld met:

Externe verkoper:

Indien het product dat u bij ons gekocht heeft niet op voorraad is, dragen wij de verkoop, indien u dat graag wilt, over aan een externe verkoper. Deze verkoper zal de bestelling dan verder behandelen. Daarvoor is uiteraard nodig dat uw gegevens aan de externe verkoper verstrekt worden. Uiteraard zal dit louter geschieden met instemming van u zelf.

Postbedrijf:

Om er voor te zorgen dat uw product u ook daadwerkelijk bereikt, is Wielerie genoodzaakt om uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer te delen met het postbedrijf dat het bestelde product bij u bezorgt. Deze gegevens zijn uitsluitend hiervoor bedoeld en Wielerie heeft contractuele afspraken met het postbedrijf ten aanzien van het gebruiken van uw gegevens.

Onderzoek:

In het kader van onderzoek naar strafrechtelijke activiteiten kan Wieleriel verplicht worden om gegevens te verstrekken aan de politie. Denk hierbij aan een onderzoek naar fraude of diefstal. Ook bij een gerechtelijk bevel zullen wij verplicht worden om persoonsgegevens te verstrekken.

Marketingactiviteiten:

Het is mogelijk dat Besteloffice in het kader van het verbeteren van advertenties en de verkoop van bepaalde producten, een marketingbureau wordt ingeschakeld. Zie voor verdere toelichting onder ‘marketingactiviteiten’.

1. Marketingactiviteiten

In het kader van het verbeteren en het gerichter sturen van aanbiedingen is het mogelijk dat wij uw gegevens delen met een gespecialiseerd marketingbureau. Zij verzorgen met de data die wij aanleveren voor gerichte of actuele aanbiedingen die wij u toezenden. Hiervoor dient u overigens zelf voor in te stemmen en u kunt u zelf uiteraard gemakkelijk afmelden.

2. Kinderen onder de 16 jaar

Ben je jonger dan 16 jaar? dan mag je in principe een product bij Wielerie bestellen. Het is wel verstandig om (één van) je ouders deze verklaring te laten lezen zodat zij weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.

7. Recht van betrokkene

Als klant heeft u paar belangrijke rechten, ook wel recht van betrokkene genoemd. Het recht van betrokkene geeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Wielerie is bewust van het feit dat dit recht een uiterst belangrijk onderdeel is van uw privacy en dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met uw persoonsgegevens. Wielerie geeft u derhalve de mogelijkheid om contact met ons op te nemen zodat wij u inzage kunnen verlenen in uw persoonsgegevens. Eveneens kunt u het recht van verzet inroepen door bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze dienst of geen producten meer kopen dan heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Vanzelfsprekend zullen uw gegevens ook niet meer met derden gedeeld worden zoals uitgelegd onder ‘delen met derden’. Mocht u een van bovenstaande rechten willen inroepen tegen Wielerie , dan kunt u dit kenbaar maken middels een verzoek aan ons gericht. Onze contactgegevens zijn te vinden onder ‘Contactgegevens’. Uw verzoek zal zo snel mogelijk behandeld worden.

8. Meldplicht en Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht Wielerie door een datalek persoonsgegevens verliezen of toegankelijk maken voor onbevoegden dan wordt u hiervan als daar aanleiding voor is op de hoogte gesteld. Eveneens kunt u bij vermoedens van een onrechtmatige verwerking door Wielerie contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijziging privacybeleid

Wielerie heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen en te updaten zodat de verklaring in overeenstemming is met de regels conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Het is derhalve aan te raden om zo nu en dan deze verklaring te raadplegen. Mocht er een wezenlijke wijziging in deze verklaring worden verricht die aantoonbare gevolgen voor u heeft dan zal u hier via een e-mail van op de hoogte worden gesteld. Deze privacyverklaring is op 21-02-2018 vastgesteld.

10. Contactgegevens

Wielerie.nl (onderdeel van Mountain Stores B.V.)
Handelsweg 42
3881 LS Putten

E-mail: info@wielerie.nl