Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.wielerie.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

  • Gebruik van informatie

Wielerie streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, staat Wielerie niet in voor volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen die op de website staan.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wielerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

  • Email 

Wielerie garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdig ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Wielerie te communiceren aanvaard u dit risico.

  • Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wielerie heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid daarvan. Wielerie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

  • Intellectuele eigendommen 

Alle publicaties en uitingen zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.  Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Wielerie daar vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.